.

.

 

.

Notulen jaarvergadering 2017 DB Sweel

Datum: Woensdag 19 april 2017
Tijd:      20.00 – 22.00 uur
Plaats:  Dorpshuis De Spil in Zweeloo

Aanwezig: 

Het bestuur: Maartje de Boer, Elke Heidemans, Jan Heijmans, Alex Klingenberg, Ton van den Oever, Johan Schieven.

De leden: Gert Berghuis, Jan Berghuis, Jan Brinks, Geert Holties, Trijntje Holties, Minie Kuipers, Marijke van den Oever – Cannemeijer, Gerrit Jan van Olst, Anne-Marie Pieters, Jan Pieters, Riekus Ruinemans, Bertus Schuiling, Jan Tangenberg, mevr. E. Vrieling, Nico Westerhuis.

Gast: Margreet Schuiling.

Afwezig met bericht: Jos Govaarts en Willy-Anne van Stiphout

Huishoudelijk deel

1. Opening door voorzitter Jan Heijmans. Aanwezig zijn 21 mensen inclusief bestuursleden van DBS.

2. De notulen van de Jaarvergadering 20 april 2016 worden uitgedeeld en een korte leespauze is ingelast. De notulen geven geen aanleiding tot opmerkingen.

3. Jaarverslag 2016, dat ook door middel van een inlegvel in het OEK-je is verspreid, wordt door de secretaris voorgelezen. Naar aanleiding daarvan meldt Riekus Ruinemans dat er in het Dierenkampje dankzij een  financiële bijdrage van de Pluk en Deel-actie een kooiconstructie kon worden gebouwd zodat de kuikentjes niet meer te grazen genomen kunnen worden door roofvogels. Alex voegt hieraan toe dat wij subsidieverstrekkers polsen voor een verdere bijdrage, maar dat de kooi nu gebouwd kan worden. De actie ‘vriend van het dierenkampje heeft tussen de 40 en 50 nieuwe leden opgeleverd.

4. Jaarverslag 2016 van de penningmeester wordt uitgedeeld. Mondeling geeft penningmeester Alex Klingenberg enige toelichting. Er is een vraag over de bijdrage van Dorpsbelangen Aalden aan het Dierenkampje. Alex antwoordt dat er een taakverdeling is: zij Aaldenrondomme, wij het Dierenkampje.

5. Verslag kascommissie, bestaande uit Nico Westerhuis en Bertus Schuiling. Alle door de commissie gestelde vragen konden beantwoord worden. Aan Alex wordt decharge verleend. 

6. Benoeming nieuwe kascommissie Bertus Schuiling gaat door samen met Irene Visser. AnneMarie Pieters wordt eerste reserve. Jan Brinks wordt de tweede reserve.

7. De begroting 2017 wordt door Alex kort toegelicht. Naar aanleiding daarvan merkt Riekus Ruinemans op dat de zwerfvuilactie een redelijke opkomst van vrijwilligers te zien gaf. Verder geen opmerkingen.

8. Met een korte toespraak en bloemen bedankt Alex de aftredende Elke voor haar inzet voor het bestuur. Omdat zich geen nieuwe kandidaten voor het bestuur hebben gemeld, wordt van achter de bestuurstafel nogmaals een oproep gedaan om zich tussentijds te melden om het bestuurswerk mee op te pakken.

9. Bij de rondvraag  wijst Jan Brinks op de bloembakken als entree bij de binnenkomst van Aalden. Ook iets voor Zweeloo. Marijke van den Oever wijst op de noodzaak van regelmatig onderhoud anders werkt het averechts. Wie zal dat betalen? Dit laatste zullen we vragen aan DB Aalden hoe zij dat hebben geregeld.

Nico Westerhuis wijst op het gunstig effect van de aanbevelingsbrief van Dorpsbelangen Sweel voor de fondsenwerving van de werkgroep Energie van het zwembad.

Alex meldt dat dit jaar de dorpsbarbecue doorgaat, georganiseerd door Henk en Edy ten Hoor en Joop en Gaby Timmer. Waarschijnlijke datum 1-7-2017.

Inhoudelijk deel

1. Margreet Schuiling is te gast om toelichting te geven op haar initiatief om een groepsapp te beheren waarin berichten kunnen worden gewisseld over onveilige situaties. Zij gaat in  op het doel en de werkwijze. Ook geeft ze aan dat er wel een aantal spelregels zijn om een en ander goed te laten functioneren. Er zijn al 36 aanmeldingen. Vanuit het bestuur komt de suggestie om bij de ingang van het dorp bordjes met ‘Attentie Buurtpreventie’ te doen. Eventueel een project voor het Stimuleringsfonds. Er komt een stukje hierover in de OEK. De vergadering vindt het een goed idee. Het bestuur overlegt met de gemeente over de financiële ondersteuning. 

2. Nico Westerhuis is te gast en geeft een powerpoint presentatie over de energiebesparende maatregelen en reductie CO2. Hij benadrukt het gezamenlijk belang voor diverse verenigingen die opslagruimte kunnen benutten. 

3. Ruimte voor overige ideeën, suggesties, vragen en meningen van inwoners. Het ingekomen mailtje van Willy-Anne van Stiphout levert de volgende aanbevelingen: 

•   DBS kan meer zichtbaar de activiteiten en resultaten communiceren. 

•   Leefbaarheid van Zweeloo heeft van doen met “Duurzaam Dorp’ en ‘Kunstenaarsdorp’. 

•   Aandacht voor het werven van vooral ook jongere vrijwilligers. Kan de gemeente dit faciliteren?

•   Anne-Marie Pieters suggereert meer actief te zijn op internet via website of sociale media.

Facebook is minder werk dan info via de site, maar dan bereik je niet iedereen. 

•   vaker een ledenvergadering houden. 

•   De groep vrijwilligers raakt uitgeput: altijd dezelfden actief; misschien meer de jongeren aanspreken. Jongeren in een klankbordgroep en projectgewijs inschakelen.

Voor de dorpenronde zijn als onderwerp genoemd: 

•   Preventiebordjes

•   Fietspad bij Jan Warmolts

•   Prijsniveau voor evenementen stabiliseren.

•   Stortkosten Paasvuur neutraliseren.

Andere onderwerpen kunnen gemeld worden via de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om 22.10 sluit Jan Heijmans de vergadering.

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel