.

.

 

.

Financieel overzicht 2018 DB Sweel

Vereniging Dorpsbelangen Sweel 

         
Financieel overzicht 2018          
Inkomsten (2017) (2018) Uitgaven (2017) (2018)
Subsidie gem. Coevorden 1.000,00  1.000,00 Bestuurskosten (zie bijlage 1) 1021,40 603,79
Contributie 565,00 595,00 Acties (zie bijlage 2) 408,60 739,48
Ontvangen rente 35,99 1,42 Reservering Zuidenveld 300,00 300,00
      Negatief saldo 2018   -46,85
      Negatief saldo 2017 -129,01  
           
Totaal: 1.600,99 1.596,42 Totaal: 1.600,99  1.596,42
           
Balans per 31-12-2017     Balans per 31-12-2018    
Banksaldo 3592.05.305   304,26 Banksaldo 3592.05.305   1612,12
Banksaldo 1511.485.876   6.967,12 Banksaldo 1511.485.876   6118,54
In bewaring Zuidenveld (restant 2011) -326,43 In bewaring Zuidenveld (restant 2011)   -326,43
Reservering Zuidenveld    -1.900,00 Reservering Zuidenveld    -2200,00
Gemeente Dierenkampje   47,75 Zuidenveld opbrengst 8 december 2018   -204,80
Nog te betalen factuur Annefleurie (bloemen) -52,50 Gemeente Dierenkampje   90,92
St. De Spil inzake BOKD   97,00      
           
Saldo:   5.137,20 Saldo:    5.090,35
           
Getekend voor akkoord:     Negatief saldo:   -46,85
Kascommissie          
      Zweeloo,    
           
Annemarie Pieters-De Wolff     Alex Klingenberg    
Irene Visser     Penningmeester    
           
Vereniging Dorpsbelangen Sweel        
Begroting 2019          
           
Inkomsten   (2019) Uitgaven   (2019)
Subsidie gemeente   1.000,00 Bankkosten/verzekering   300,00
Contributie   600,00 Ver.kleine dorpen BOKD   80,00
Rente ( 0,01% )   0,00 Vergadering huiskamer vergoeding   80,00
      (Jaar-) vergaderingen   300,00
      Website Zweeloo Digitaal   35,00
      Vaste bijdr Oes eig'n Kraantie   100,00
      Zwerfvuilactie   0,00
      Nieuwe inwoners   100,00
      Nieuwsbrief   60,00
      Paas activiteiten   100,00
      Reservering Zuidenveld   300,00
      Onvoorzien   145,00
           
Totaal:   1.600,00 Totaal:   1.600,00
           
Opmerkingen Dierenkampje.     Reservering Zuidenveld    
Groot onderhoud, water en voer (brokjes e.d.) worden door de  In de jaarvergadering van 2012 is besloten jaarlijks € 300 voor 
gemeente betaald. Activiteiten Dierenkampje worden verder  het Zuidenveldfeest te reserveren.    
niet bekostigd door Dorpsbelangen   Gezien het batig saldo over 2012, is in april 2013 besloten om
Dorpsbelangen beheert alleen het budget.   eenmalig € 100 extra te reserveren.    
Vanaf 20 oktober 2016 heeft Dierenkampje een eigen bankrekening    
(NL86 RABO 0313 2694 16) die beheert wordt door DB Sweel.    
           
           
Vereniging Dorpsbelangen Sweel        
Financieel overzicht 2018          
           
Specificatie bestuurskosten (2017) (2018) Specificatie acties (2017) (2018)
Bankkosten/verzekering 410,87 120,33 Paas activiteiten 85,66 90,24
Ver.Kleine Dorpen (BOKD) 77,00 78,00 Bloemen nieuwe inwoners 52,50 70,00
Internetsite 35,40 35,40 Zwerfvuilactie 161,67 135,50
Vergadervergoeding 60,00 90,00 Dorpsbarbecue 71,84 223,10
Vergaderkosten 361,48 163,75 Nieuwsbrief 36,93 34,00
Oes Eig'n Kraantien 76,65 116,31 Zuidenveld voorbereidingskosten 2018   166,64
      Visualisatie fietspad   20,00
           
Totaal bestuurskosten 1.021,40 603,79 Totaal acties 408,60 739,48
           
In 2017 is de verzekeringspremie voor 2017 én 2018 betaald. Zwerfvuilactie en paasvuur     
De premie voor 2017 bedroeg 79,61 euro.   De Zwerfvuilactie en het paasvuur worden gezamenlijk betaald
De premie voor 2018 bedroeg 187,01 euro.   door Dorpsbelangen Aalden en Zweeloo.    
Premie voor 2019 wordt in 2019 betaald.        
      Dorpsbarbecue    
Bloemen nieuwe inwoners     De Dorpsbarbecue heeft in 2016 164,39 euro opgeleverd.
Een factuur van 52,50 euro voor geleverde bloemen in 2017  In 2017 heeft de barbecue 71,84 euro gekost.   
is in februari 2018 ontvangen.     Echter, begin 2018 kwam nog een factuur van 75 euro voor huur
      toilletwagen. Bedrag is opgeteld bij bovenstaande 223,10 euro.
           
Opmerkingen Zuidenveld     Zuidenveld - Gezellige avond in De Spil 8 december 2018:
Kosten gezellige avond De Spil 31 oktober 2018: 93,55 Omzet   1.112,50
Zuidenveld boog uit Dalen   73,09 Kosten   -907,70
Kosten voorbereiding Zuidenveld: 166,64 Opbrengst   204,80
           

 

 

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel