.

.

 

.

Jaarverslag Dorpsbelangen Sweel over het kalenderjaar 2020

Bestuur en ledenvergadering
Zoals overal heeft ook in Zweeloo het (verenigings)leven in 2020 grotendeels in het teken gestaan van de Covid-pandemie en bijbehorende lockdowns. De vergaderfrequentie van het bestuur is hierdoor teruggeschroefd tot 4 keer, waarvan eenmaal online.

 

Het bestuur vond het niet verantwoord om in deze tijd een fysieke ledenvergadering uit te schrijven. Dit is de leden schriftelijk meegedeeld. Wel zijn de jaarstukken over 2019 eind september rondgestuurd. De leden hadden de mogelijkheid daartegen bezwaar te maken respectievelijk daarop te reageren. De samenstelling van het bestuur is tijdens het verslagjaar onveranderd gebleven: Maartje de Boer, voorzitter; Ton van den Oever, secretaris; Alex Klingenberg, penningmeester; Lammy Kroes plaatsvervangend voorzitter en Annie Heins plaatsvervangend secretaris.

Acties
Door bekende omstandigheden konden een aantal traditionele acties van DBS niet doorgaan. Er zijn geen paaseitjes gezocht, er is geen paasvuur ontstoken, er zijn ook geen specifiek coronagerelateerde acties op touw gezet. Terzijde: de organisatie van het paasvuur zou dit jaar voor het eerst overgenomen worden door de Jeugdsoos.

Nestkastje Jan Kroes

Wel is er vóór de eerste lockdown een verkoopactie gestart voor de verspreiding van door Jan Kroes vervaardigde nestkastjes. Deze zijn ingezet ter bestrijding van de eikenprocessierups. Het resultaat van deze actie was de verkoop van 53 kastjes. In Zweeloo is dit jaar geen eikenprocessierups meer waargenomen.

•  Ook heeft DBS, op verzoek van een eerdere ledenvergadering, geijverd voor het verplaatsen van de PostNL-brievenbus tegenover Tante Sweel naar een   verkeersveiliger plek en wel aan de Marktstraat hoek Kloosterdwarsweg.

•  Omdat het voorstel van Kunstenaarsdorp Zweeloo om het pad tussen Hoofdstraat en Klooster (langs garage Germs) naar Vincent van Gogh te noemen op nogal wat weerstand stuitte in het dorp, heeft DBS op verzoek van de ledenvergadering een enquête gehouden onder alle Sweelers over de naam van Goghpad. Tevoren was bepaald dat de respons minstens 30% moest bedragen, wilde het resultaat geldig zijn. Helaas heeft slechts 26% van de inwoners de enquête ingestuurd. Aan de gemeente is deze uitkomst meegedeeld onder vermelding van de kleine meerderheid die vóór de benaming was. Daarmee is de vraag naar het draagvlak zo goed mogelijk beantwoord. Het is vervolgens aan de gemeente hoe er verder mee om te gaan.

Werkgroepen en externe contacten
Namens DBS hebben enkele Zweelenaren geparticipeerd in externe werkgroepen.

•  Op het gebied van openbaar vervoer en de inrichting van de HUB-Zweeloo heeft de werkgroep onder leiding van Thomas Hendriksen overleg gevoerd met de gemeente over de faciliteiten en aankleding van de heringerichte HUB. De concretisering wil nog niet erg vlotten. Willy-Anne van Stiphout heeft met OV-instanties en provincie overleg gehad over OV-aangelegenheden zoals dienstregeling en soorten OV-vervoer in de regio.

•  Ten einde op de hoogte te blijven van de klimaatadaptatie noodzaak en mogelijkheden heeft DBS Sjoerd Slagter bereid gevonden om (voorlopig online) deel te nemen aan een gemeentelijke klankbordgroep klimaatadaptatie en aan het daaraan gekoppelde Platform Duurzaam Coevorden. In dat kader zijn de behoeften van Zweeloo aan aanpassing gepeild en is voorlichting gegeven over subsidiemogelijkheden en lopende initiatieven.

•  In de loop van 2020 is DBS in principe toegetreden tot de Vereniging van Dorpen in Coevorden. Alex Klingenberg is daarin onze afgevaardigde. Over de doelstelling die in de concept statuten is vastgelegd, is echter een principiële discussie ontstaan. Het voorstel van de Vereniging van Dorpen in Coevorden-in-oprichting was om als doelstelling op te nemen: “het bevorderen van de leefbaarheid van het buitengebied van de gemeente…”. Deze doelstelling was naar het oordeel van het bestuur van DBS te vaag en te algemeen. Op deze basis zou lidmaatschap van de nieuwe vereniging niet acceptabel zijn. Op ons aandringen is de doelstelling teruggebracht tot “voor zover deze belangenbehartiging betrekking heeft op het bestuur en de activiteiten van de Stichting Glasvezel Zuidenveld…”. Voor DBS was deze formulering voldoende ladingdekkend.

Dorpsbudget en Stimuleringsfonds
De subsidieverordening 2019 van de gemeente Coevorden voorziet in twee soorten subsidies die verstrekt worden ter bevordering van de leefbaarheid van de gemeenschap: projectsubsidies en dorpsbudgetten..

Allereerst zijn er de projectsubsidies. Alle verenigingen kunnen met toestemming van de plaatselijke dorpsbelangen een leefbaarheid bevorderende aanvraag indienen van minimaal €  500 en maximaal € 20.000. Wie het eerst komt, maalt het eerst totdat het gemeentelijke budgetplafond van € 210.000 is bereikt. DBS heeft op deze procedure als kritiek dat de rol van Dorpsbelangen in de beoordeling minimaal is, dat er geen deadline bepaald is voor de indiening en dat aanvragen niet vergelijkend worden beoordeeld. In 2020 zijn voor deze categorie geen aanvragen via DBS ingediend.

Wel zijn er aanvragen voor het dorpsbudget in procedure geweest. Het door de gemeente aan DBS voor 2020 toegekende dorpsbudget bedroeg € 8.440. Bij onze oproep is per aanvraag als minimum gehanteerd € 100, het maximum was € 2000. In de eerste ronde zijn 6 aanvragen ingediend (zie bijlage 1) met een totaal van € 6532. Omdat er een restbedrag van € 1908 was, hoefde er niet gestemd te worden. Voor dit restbedrag is een z.g. bezemronde uitgeschreven. Daarvoor kwamen 5 aanvragen binnen (zie bijlage 2) met een totaal van € 1924. DBS heeft, gelet op het uiterst kleine verschil en ook met het oog op de veiligheidsmaatregelen ivm gezondheid, besloten om ook hierover geen stemming te organiseren en alle aanvragen onverkort toe te kennen.

Buiten deze subsidieprocedures om zijn er toekenningen geweest voor 3 losse projecten met alle een gering budget: voor het project recycle Sintis € 50 beschikbaar gesteld, voor de bloembollenpakketten (anti eikenprocessierups) een bedrag van € 100. Voor de aanschaf van een fiets voor het inzamelen van flesdoppen ten bate van de opleiding van hulphonden een bijdrage van € 50.

Overigens heeft het bestuur besloten om in het vervolg niet meer in te gaan op verzoeken om subsidie buiten de reguliere kanalen om, ook niet als het om kleine bedragen gaat. Tegelijkertijd is het minimum voor subsidie-aanvragen gereduceerd tot € 50.

Diverse onderwerpen
Er speelden nog een aantal onderwerpen of activiteiten die van doen hadden met de contacten met de leden.

•  Ook dit jaar is DBS doorgegaan met het welkom heten van nieuwe bewoners met een bloemetje. Tien gezinnen hebben een blijk van welkom ontvangen. Intussen is ook gewerkt aan een beknopte informatiebrochure over het dorp Zweeloo, die we in de toekomst aan nieuwe bewoners kunnen overhandigen.

•  Omdat lang niet aan alle inwoners (oud of nieuw) duidelijk was wie van het bestuur van DBS deel uitmaken en wat we zoal doen, hebben we een stukje in Ons Eig’n Kraantien gezet om dit nader te belichten samen met een groepsfoto gemaakt door Hans Jansen.

Het was een bijzonder jaar met periodes van grote fysieke beperkingen. Desondanks hebben we niet stil gezeten en is, mede dankzij de inzet van een aantal dorpsgenoten, het een en ander gerealiseerd, zoals uit het bovenstaande en de bijlage blijkt. 


Bijlage 1 lijst van toegekende aanvragen dorpsbudget regu

Onderwerp

Aanvrager

Ventilatoren aula

DLE

Consumenten prijsreductie boek geschiedenis

Hist ver. Zweeloo

Zweeloo

 

Schrobmachine zwembad en voetbalcomplex

Zwembad Zweeloo en voetbalcomplex

 

Alterbarg

Laptop OEK

Stichting OEK

Vervangen speeltuin Alterbarg

VV Sweel

Toiletgroep Openluchtspel

Openluchtspel Aalden/Zweeloo

 

Bijlage 2 lijst van toegekende aanvragen bezemronde

Onderwerp

Aanvrager

Website Zweeloo-Digitaal

M. Harmsen

Expositiekasten HVZ

Hist. Ver Zweeloo

Magnetron Spil

Stichting Dorpshuis De Spil

Voerplek pluimvee

Dierenkampje

Restauratie duikplank trap

Zwembad Zweeloo

Artikel geplaatst 20 april 2021

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel